Manja slova Veća slova RSS
>

Informacija za akcizne obveznike

Informacija za akcizne obveznike
Datum objave: 11.03.2015 10:19 | Autor: Ć.G.

Ispis Štampaj stranicu


Shodno članu 34 Zakona o akcizama akcizama ( “Sl. list RCG”, br. 65/01, 12/02, 76/05 i “Sl. list CG”, broj 76/08 .... 45/14 ), akcizni obveznici su dužni da podnesu mjesečne obračune akcize do 15-tog dana narednog mjeseca, nakon isteka kalendarskog mjeseca za koji se akciza obračunava, nezavisno od toga da li su u propisanom periodu bili dužni plaćati akcizu ili ne.

Takođe, da su akcizni obveznici dužni, shodno članu 33 Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama (“Sl. list RCG”, br. 18/02, 31/02... 59/14), podnijeti mjesečne obračune za svaku vrstu akciznog proizvoda u dva primjerka i, shodno istom članu, uz mjesečne obračune dužni su podnijeti izvode iz evidencija sa podacima na osnovu kojih je sačinjen mjesečni obračun.
Koristimo priliku da napomenemo da je članom 70 Zakona o akcizama ( “Sl. list RCG”, br. 65/01, 12/02, 76/05 i “Sl. list CG”, broj 76/08 .... 45/14 ) predviđena prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice ako:
- ne iskaže akcizu u mjesečnom obračunu akcize,
- ne podnese obračun akcize carinskom organu u propisanom roku
- i ne plaća akcizu u propisanom roku.

Ovom prilikom napominjemo da se mjesečni obračuni, izuzev mjesečnog obračuna za cigarete, mogu podnijeti u Carinarnicama: Podgorica, Bijelo Polje, Kotor i Bar prema sjedištu, odnosno prebivalištu akciznog obveznika.

Takođe, isti se mogu predati i putem pošte, na adresu Carinarnice Podgorica, Ćemovsko polje b.b., kada se shodno članu 92 Zakona o opštem upravnom postupku, dan predaje pošti smatra kao dan predaje carinskom organu.

Mjesečni obračuni za cigarete se podnose u sjedištu Uprave carina, na adresi:
Ul. Oktobarske revolucije br. 128, Podgorica. Tel: 020/442-001.