Manja slova Veća slova RSS
>

Carinska tarifa

Datum objave: 22.09.2004 11:12 | Autor: Carinske informacije

Ispis Štampaj stranicu


HARMONIZOVANI SISTEM I CARINSKA TARIFA

Harmonizovani sistem (HS) je univerzalni klasifikacioni sistem, koji se koristi pri pravljenju kod carinskih tarifa. Svakom proizvodu dodaje se jedinistveni desetocifreni identifikacioni kod. Svaka od tih deset cifara predstavlja dio rastuće serije koja opisuje i klasifikuje odredjeni proizvod. Prvi šest cifara predstavlja Harmonizovani sistem (propisani od Svjetske Carinske organizacije), medjutim 7 i 8 cifra Tar.oznake su preuzete iz Kombinovane nomenklature Evropske Unije i jedinstvene su za sve zemlje članice Evropske Unije i ostale zemlje koje su preuzele ovu nomenklaturu (uključujući i našu zemlju). 9 i 1o. Cifra tar.oznake variraju od zemlje do zemlje tj.zemlje ih koriste za svoje (domaće) nomenklaturne pozicije.

Na osnovu Harmonizovanog sistema, izradjena je i naša Carinska tarifa.
Dajemo primjer:

01 01 19 Harmonizovani sistem
01 01 19 10 Kombinovana nomenklatura EU
01 01 19 10 00 Car.tarifa Republike Crne Gore


Carinsku tarifu čini nomenklatura. Pod pojmom nomenklatura u smislu Uredbe o Carinskoj tarifi, podrazumijevaju se:

1. Naimenovanja podjeljka, glava, razdjela, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva s njihovim nomeričkim oznakama;
2. Napomene uz odjeljke i glave, napomene za tar.podbrojeve i dodatne napomene;ž
3. Osnovna pravila za primjenjivanje Carinske tarife.

Pod pojmom tarifni broj podrazumijeva se naimenovanje robe, koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje je označeno četvorocifrenom oznakom od kojih prva dva broja označavaju broj glave kojoj tarifni broj pripada, a druga dva redni broj tarifnog broja u toj glavi.

Pod pojmom tarifni medjubroj, podrazumijeva se naimenovanje robe, koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje nije označeno numeričkom oznakom, pošto se dalje rasčlanjava na tarifne podbrojeve.

Pod pojmom tarifni podbroj, podrazumijeva se naimenovanje robe koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koje je označeno numeričkom oznakom sa najmanje 6 cifara. Numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i tarifni podbrojevi, zovu se tarifne oznake.

Tarifni stav obuhvata tarifnu oznaku, naimenovanje tarifnog podbroja i stopu carine, propisanu za robu iz tog tarifnog podbroja.

Uredba o Carinskoj tarifi "Službeni list RCG", br.47/o3.

OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMJENJIVANJE CARINSKE TARIFE

Svrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu, vrši se prema sledećim osnovnim pravilima:

1. Nazivi odjeljenja, glava i razdjela, dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odjeljke i glave, kao i prema ovim pravilima, ako ona nijesu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i napomena uz odjeljke i glave.

1.1.) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja, smatra se i proizvod koji je nekompletan ili nedovršen, pod uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj, takodje, obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan i dovršen primjenom ovog pravila), ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.

1.2) Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog broja, podrazumijeva se materijal ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno pomiješani sa drugim materijalom, odnosno materijom.

Pod proizvodom od odredjenog materijala ili materije, podrazumijeva se i proizvod izradjen u cjelini ili djelimično od istog materijala ili materija. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili matrije, svrstavaju se primjenom osnovnog pravila 3.

2. Proizvodi koji bi se primjenom pravila 2 pod 2) ili iz drugih razloga, na prvi pogled,
mogli svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se na sledeći način:

2.1) Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda, ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštim naimenovanjem proizvoda. Medjutim, kad se naimenovanje dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na dio materijala ili materije sadržane u miješanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima ili samo na dio komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva, smatraće se podjednako konkretnim, i ako jedan od njih ima kompletnije i preciznije naimenovanje proizvoda.

2.2) Mješavine, sastavljeni (složeni) proizvodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izradjeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka kao i proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primjenom pravila.

3. Ako se proizvodi ne mogu svrstati primjenom pravila 3. Pod 2.1) ili pod 2.2), svrstaće
se u posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako
uzeti u obzir.

4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primjenom pravila 1 do 3 svrstaće se u odgovarajući
tarifni broj predvidjen za proizvod koji je tom proizvodu najsličniji.

5. Pored odredaba prvila 1 do 4. za sledeće proizvode primjenjivaće se i ova pravila:

5.1) Futrole za fotografske aparate, muzički instrument, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za odredjeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namijenjeni, svrstaće se s tim proizvodima, pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Medjutim, ovo pravilo se ne primjenjuje na kontejnere koji cjelini (proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter.

5.2) Shodno odredbama pravila 5.pod 1), materijale za pakovanje i kontejneri za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima, svstavaju se zajedno sa tim proizvodima, ako je uobičejeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Medjutim, ova odredba se ne primjenjuje na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Svstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednost tarifnog broja, sa pravnog aspekta, vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i ("mutatis mutandis") prema pedhodnim pravilima, podrazumijvajući da se poredjenja tarifnih brojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjivanja. U smislu ovog pravila, primjenjuju se i napomene uz odjeljke i glave, ako nije drugačije propisano.

Uredba o Carinskoj tarifi "Službeni list RCG", br.47/o3.

CARINSKI DUG, OBRAČUN I NAPLATA

Pod pojmom uvozne dažbine smatraju se carina i druge dažbine koje se plaćaju pri uvozu roba.
Za robu koja se uvozi na carinsko područje Republike Crne Gore, carina se obračunava i naplaćuje primjenom carinske stope odredjene u koloni Carinske tarife na carinsku vrijednost robe.
Carinska stopa "Slobodno" u Carinskoj tarifi ne smatra se oslobodjenje od plaćanja carine.
Vlada može propisati bliže uslove na osnovu kojih će organ carinske službe za odredjenu robu, zbog vrste ili upotrebe u odredjene svrhe, odobriti plaćanje povoljnije carine od carine propisane Carinskom tarifom za tu robu. Povoljnija carina znači smanjenje ili ukidanje uvozne carine i drugih dažbina (član 22 Carinskog zakona, "Sl.list RCG", br. 7/o2).
Primjena jedinstvene carinske stope propisana je članom 171, 172 i 173 Uredbe o sprovodjenju Carinskog zakona "Službeni list RCG", br. 15/o3.ZABRANE I OGRANIČENJA

- Opšta mjera zabrane uvoza roba je propisana ako je u suprotnosti sa mjerama zaštite javnog morala, bezbjednosti, zaštite zdravlja i života, životinja ili bilja, zaštite nacionalnog blaga, istorijske, umjetničke ili arheološke vrijednosti ili zaštite prava intelektualne svojine (Carinski zakon "Sl.list RCG", br.7/o2, član 67 stav 2);
- Proizvodi životinjskog i biljnog porijekla mogu se staviti u slobodan promet uz odobrenje inspekcijskih službi, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstvo privrede;
- Zabrana uvoza korišćenih motornih vozila, priključnih vozila, gradjevinskih i rudarskih mašina (Odluka o zabrani 2Sl.list RCG", br.41/oo i "Sl.list RCG", br.15/o2, član 1a);
- Domaća i strana fizička lica mogu slobodno unositi, odnosno primati iz inostranstva, odnosno iznositi tj. slati u inostranstvo, pored predmeta utvrdjenih članom 88 Saveznog zakona, i putnička motorna vozila koja nijesu starija od 6 godina (Uredba o spoljnotrgovinskom poslovanju "Sl.list RCG", br.33/oo, član 5);
- Zabrana uvoza opasnog otpada (bečka i bazalska konvencija). Uvoz, izvoz i tranzit neopasnog otpada, dozvoljen je uz saglasnost nadležnog ministarstva Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Sl.list SRJ", br.69/99);
- Uvoz robe iz Rumunije, Bjelorusije, Ukraine, Moldavije, Litvanije, Latvije, Estonije, Poljske, Rumunije i Bugarske, dozvoljava se samo uz dozvolu nadležnog ministarstva u smislu Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja ("Sl.list SRJ", br.46/96). Takodje, u smislu ovog Zakona vrši se kontrola na ulazu u zemlju (graničnim prijelazima) i nakon odobrenja može se uvesti;
- Supstance koje zagadjuju životnu sredinu, mogu se uvesti uz dozvolu Ministarstva za zaštitu životne sredine Zakon o osnovama zaštite životne sredine ("Sl.list SRJ"; br.24/98), Bečka konvencija i Montrealski protokol o supstancama koje zagadjuju životnu sredinu.
Za dio roba je propisana dozvola nadležnog ministarstva, shodno odredbama o razvrstavanju robe na oblike uvoza i izvoza ("Sl.list RCG", br.38/oo, 15/o1, 1/o2, 24/o3 i 48/o3).

CRNOGORSKI PROPISI O TARIFI

- Uredba o carinskoj tarifi ("Sl.list RCG", br. 47/o3)
- Carinski zakon ("Sl.list RCG", br.7/o2)