Manja slova Veća slova RSSANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

21.07.2020.

PLAN INTEGRITETA 2020-2021

Zakonom o sprječavanju korupcije propisano je da se Plan integriteta može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, te da organ vlasti svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana, u skladu sa pravilima Agencije za sprječavanje korupcije za izradu i sprovođenje plana integriteta.

01.02.2019.

Saopštenje: Izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2018.godinu

Konkretni rezultati i statistički podaci antikoruptivnog djelovanja Uprave carina su sublimirani u godišnjem izvještaju o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu

26.07.2018.

Saopštenje: Uprava carina svojim primjerom podstiče razvoj i primjenu standarda integriteta

Uprava carina sprovodi program unapređenja integriteta u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, kroz Plan integriteta koji je usvojen 2014.godine i inoviran 2016.godine. Kako se sprovođenje mjera definisanih Planom zasniva na principu permanentne i sveobuhvatne primjene uz vršenje periodičnih kontrola postignutih rezultata, Uprava carina je izvršila analizu efikasnosti sprovođenja mjera definisanih Planom. Svi parametri ukazuju na uspješnu dinamiku realizacije Planova integriteta Uprave carina za 2016-2017.godinu, a prije svega stepen realizacije mjera koji je na nivou od 97% U cilju kontinuiranog unapređenja integriteta i zašitite institucije od svih oblika nedozvoljenog i neprihvatljivog ponašanja, Uprava carina je nastavila aktivnosti na unapređenju integriteta i usvojila Plan integriteta za 2018-2019.godinu.

07.02.2018.

Saopštenje: Izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2017.godinu

Godišnji izvještaj Odjeljenja za unutrašnju kontrolu

06.03.2017.

Saopštenje: Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2016.godinu

Uprava carina je u prethodnom periodu intezivirala aktivnosti na izgradnji imidža službe, koji se zasniva na etici i integritetu, nastojeći da se kroz unaprijeđene i transparentne procedure postupanja saobrazi ostvarivanje nadležnosti sa dobrom praksom carinskih službi zemalja EU.

27.01.2016.

Saopštenje: Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2015.godinu

Saopštenje: Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2015.godinu

Uprava carina intezivno radi na suzbijanju svih oblika nedozvoljenog ponašanja, te je s tim u vezi fokusirana na sprovođenje principa nulte tolerancije na korupciju, kroz predan rad svih segmenata za definisanje i sprovođenje ozbiljnog i ostvarivog antikorupcijskog koncepta. Tokom 2015.godine postignuti su odlični rezultati i ostvaren je značajan progres u svim oblastima antikoruptivne politike, što nas dodatno ohrabruje u kontekstu daljih aktivnosti u cilju unapređenja efikasnosti carinske službe.

03.11.2015.

Saopštenje: Uspješno realizovan III ciklus obuka na temu »Etika, integritet i borba protiv korupcije«

Saopštenje: Uspješno realizovan III ciklus obuka na temu »Etika, integritet i borba protiv korupcije«

Obuke usmjerene na poštovanje principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije realizovane su u skladu sa Planom specifičnih obuka, a održane su u PJ Carinarnicama Kotor, Bijelo Polje, Podgorica i Bar, za carinske službenike koji su, prema opisu poslova, posebno izloženi prijetnji od korupcije. Obuke su realizovane u cilju podizanja svijesti o značaju borbe protiv korupcije, sagledavanju svih aspekata ove pojave, kao i upoznavanja sa načinima borbe protiv nje

20.10.2015.

Saopštenje: Unapređenje integriteta edukacijom carinskih službenika

Saopštenje: Unapređenje integriteta edukacijom carinskih službenika

U okviru Plana specifične obuke usmjerenog na poštovanje principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije, uspješno je započeta realizacija III Ciklusa obuka za carinske službenike. Naime, dana 14.10.2015.g. u PJ Carinarnici Kotor i 19.10.2015.g. u PJ Carinarnici Bijelo Polje održane su obuke za carinske službenike, koji su prema opisu poslova posebno izloženi prijetnji od korupcije

15.10.2015.

Saopštenje: Sastanak sa predstavnicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Ministarstva unutrašnjih poslova

Saopštenje: Sastanak sa predstavnicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Ministarstva unutrašnjih poslova

Dana 15.10.2015.godine, održan je sastanak službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova sa predstavnicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu

12.06.2015.

Pozitivni efekti plana integriteta carinske službe

Pozitivni efekti plana integriteta carinske službe

Mjere preduzete u prethodnom periodu dale su pozivitne rezultate, te je njihovom dosljednom implementacijom unaprijeđen antikorupcijski okvir carinske službe, čime je u značajnoj mjeri smanjena mogućnost nastanka korupcije i drugih nepravilnosti