Мања слова Већа слова РСС
>

Упутство о начину полагања, прихватања и евидентирања инструмената обезбјеђења

Датум објаве: 12.02.2020 14:42 | Аутор: Ц.Г.

Испис Штампај страницу


У циљу једнообразне примјене одредби Царинског закона и Уредбе за спровођење царинског закона, а које се односе на инструменте обезбјеђења плаћања, Управа царина доноси

Упутство о начину полагања, прихватања и евидентирања инструмената обезбјеђењаЦарински обвезник подноси захтијев за утврђивање висине инструмента обезбјеђења Управи царина за генерално обезбјеђење у транзитном поступку, заједничко обезбјеђење за одложено плаћање царинског дуга, заједничко обезбјеђење у поступку складиштења и обезбјеђење за привремени увоз и активно оплемењивање, уз прописану административну таксу.
- Захтијев за утврђивање висине инструмента обезбјеђења.доцx

Управа царина по пријему захтјева утврђује висину обезбјеђења плаћања, према прописаним критеријумима. Након провјере поузданости и финансијске стабилности царинског обвезника, провјере постојања дуга по претходној гаранцији и казни изречених на основу царинских прекршаја, доноси Одлуку о висини инструмента обезбјеђења.


Царински обвезник подноси инструмент обезбјеђења, у једном оригиналном примјерку и двије копије овјерене од стране банке гаранта, које се уз захтјев за овјеру банкарске гаранције, заводе на архиви Управе царина.
- Захтјев за овјеру банкарске гаранције.доцx
Управа царина, следећег радног дана од пријема одговарајућег инструмента обезбјеђења плаћања (контрола исправности садржине и форме), евидентира приложени инструмент у царински информациони систем, одређује евиденциони број и издаје Потврду о пријему инструмента обезбјеђења као и двије овјерене копије банкарске гаранције.


У случају полагања неодговарајућег инструмента обезбјеђења плаћања, Управа царина ће у року од три дана од дана пријема, одбити приложени инструмент и исти уз образложење доставити царинском обвезнику.

Пријем инструмената за генерално обезбјеђење у транзитном поступку, потврђује се и на формулисаном обрасцу Увјерење о обезбјеђењу – транзит, које се подноси у шест примјерака, потписаних и печатираних од стране овлашћеног лица фирме и главног обвезника.
Увјерење о обезбједјењу - транзит.доцx

Уколико царински дужник не плати доспјеле обавезе у прописаном року, за све врсте инструмената обезбјеђења, спроводи се поступак наплате и уновчавања, достављањем захтјева за уновчавање инструмента обезбјеђења банци гаранту.

Уколико банка гарант не поступи по захтјеву за уновчавање инструмента обезбјеђења, Управа царина исти доставља на извршење принудне наплате код Централне банке Црне Горе.