Мања слова Већа слова РСС
>

Да ли постоје олакшице за повратнике приликом увоза путничких моторних возила

Датум објаве: 17.04.2014 10:07 | Аутор: Б.К.

Испис Штампај страницу


Повратник из Шведске (20 година у Шведској) жели да се врати у ЦГ. Међу осталим
стварима увезао би ауто. Ради се о Хонди аццорд – 2000 цм3, 2011, прешла цца 40 000 км. Интересује га постоје ли олакшице при увозу (ниже царинске и пореске стопе) с обзиром да толико живи у Шведској и да је то његово ауто које сада користи. Интересује га колики су трошкови царине и пореза као и која документа су му потребна .

Сходно последњим Измјенама и допунама Царинског закона („Сл.лист ЦГ“, бр. 62/ 14) чланом 184, став 1 тачка 11 прописано је да су ослобођени од плаћања царине предмети домаћинства, које при пресељењу увозе физичка лица која су претходно у другој држави боравила непрекидно најмање 12 мјесеци, под условом да су у власништву тих лица и да су коришћена најмање 6 мјесеци прије пресељења. Увоз тих предмета се може обавити у року од 12 мјесеци од дана пресељења, који се због посебних околности може продужити. Међутим, примјена овог члана очекује се након доношења подзаконског акта, у којем ће бити детаљно прописан поступак остваривања права на ослобођење од плаћања царине, и до доношења подзаконског прописа, не можете остварити право на ослобођење од плаћања царине на предмете домаћинства.

Царински орган ће приликом увоза на вриједност предметне робе обрачунати и наплатити царину по стопама које су прописане Законом о царинској тарифи или уговорима о слободној трговини.
Порез на додату вриједност се обрачунава и наплаћује у складу са Законом о порезу на додату вриједност, по општој стопи од 19%.
За спровођење царинског поступка можете ангажовати царинског посредника (шпедитера), који ће за ваш рачун поднијети царинску декларацију.
Указујемо да сва роба која се уноси у царинско подручје мора се пријавити граничној царинарници подношењем транзитне декларације, којом се роба упућује у увозну царинску испоставу, гдје ће се окончати поступак стављања робе у слободан промет (увоз).
Приликом стављања у слободан промет употребљаване ствари, потребно је поднијети фактуру уколико исту посједујете, односно другу исправу (листа паковања, спецификација робе) којом се доказује врста, количина робе, као и њена вриједност.
Приликом увоза употребљаваног моторног возила, било да се ради о возилу са дизел мотором на паљење помоћу компресије или возилу са бензинским мотором ( клипни мотор на паљење помоћу свјећице) царинска стопа износи 5%, сходно Уредби о царинској тарифи за 2014. годину, док за возила поријеклом из ЕУ царинска стопа износи 0%. Да бисте остварили преференцијалну (снижену) царинску стопу од 0%, потребно је да уз царинску декларацију приложите одговарајући доказ о поријеклу.
Порез на додату вриједност се обрачунава и наплаћује у складу са Законом о порезу на додату вриједност, по стопи од 19%.
Такође, употребљавана моторна возила која се увозе у Црну Гору морају испуњавати безбједносно-техничке и услове заштите животне средине и здравља људи, сходно члану 3 Одлуке о условима које морају да испуњавају коришћења моторна возила која се увозе ("Сл. лист РЦГ", бр. 44/2007 и 46/2007).
Услови заштите животне средине и здравља људи, из члана 3 ове одлуке, сматрају се испуњеним, ако је возило опремљено мотором минималног стандарда ЕУРО 3, у фабричкој производњи. Дакле, приликом подношења декларације за стављање робе у слободан промет, поред докумената на основу којих је пријављена царинска вриједност робе, подносите саобраћајну дозволу и цертификат о хомологацијској и еколошкој исправности коришћеног возила, који издаје Машински факултет.