Manja slova Veća slova RSS
>

Uputstvo za primjenu Zakona o porezu na kafu pri uvozu

Datum objave: 09.03.2015 09:00 | Autor: Ć.G.

Ispis Štampaj stranicuU Službenom listu Crne Gore broj 8 od 27.februara 2015.godine objavljen je Zakon o porezu na kafu koji je stupio na snagu 28.februara 2015.g.

Imajuči u vidu činjenicu da nije donijet podzakonski propis kojim će se bliže urediti sistem oporezivanja kafe, kao i činjenicu da u CIS-u Uprave carina nije instalirana informatička podrška, a da se uvoz kafe mora sprovoditi u skladu sa odredbama ovog zakona, ovim vas obavještavamo o osnovnim odredbama Zakona i dajemo privremeno uputstvo za njegovu primjenu.

Zakonom o porezu na kafu uvedena je obaveza plaćanja poreza na kafu koja se na teritoriji Crne Gore stavlja u slobodan promet.

U skladu sa članom 3 stav 1 Zakona predmet oporezivanja je kafa koja se uvozi ili proizvodi na teritoriji Crne Gore. Stavom 2 istog člana propisano je da se porez na kafu plaća na:

1) prženu kafu iz tarifne oznake Carinske tarife 0901 21 i 0901 22;
2) neprženu kafu iz tarifne oznake 0901 11 i 0901 12;
3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake 0901 90 10;
4) ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake 2101 11;
5) zamjene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake 0901 90 90;
6) preparate na bazi ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka 2101 12;
7) napitke i bezalkoholna pića koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake 2202.

Stavom 4 istog člana propisano je šta se ne smatra kafom, pa se, u tom smislu, kafom ne smatra čokolada i proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe.

Ovim zakonom je u članu 4 definisano da je obveznik poreza na kafu pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje u poreskom skladištu proizvodi kafu, odnosno lice koje uvozi kafu na teritoriji Crne Gore, dok je članom 6 stavom 1 tačka 1 propisano da obaveza obračunavanja poreza na kafu nastaje prilikom uvoza i u trenutku otpremanja kafe iz poreskog skladišta.

U skladu sa članom 15 Zakona kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na kafu vrši nadležni carinski organ u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređen carinski postupak, a obaveza plaćanja poreza na kafu kod uvoza nastaje u rokovima propisanim carinskim propisima.

Porez na kafu iz člana 3 stav 2 tač.1 do 4 ovog zakona plaća se po jednom kilogramu neto mase kafe, i to za:

1) neprženu kafu - 1,00 Eura;
2) prženu kafu – 0,80 Eura;
3) ljuspice i opne od kafe - 1,00 Eura;
4) ekstrakte, esencije i koncentrati od kafe – 1,30 Eura.

Porez na kafu iz člana 3 stav 2 tač. 5 do 7 ovog zakona plaća se u visini od 2,50 Eura za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

Uputstvo za primjenu

Kako je naprijed navedeno, zbog činjenice da u CIS-u nije postavljena informatička podrška za primjenu ovog zakona, uvoznici kafe (podnosioci deklaracija), nazavisno od toga što sa UC imaju servis za elektronsku razmjenu podataka (ERP) će u postupcima stavljanja kafe u slobodan promet (uvoz) carinskom organu podnositi JCI isključivo u papirnom obliku popunjenu na način kako je to propisano članom 42 Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave. Ovo znači da će se se u ovim postupcima prihvatati deklaracije popunjene pisaćom mašinom, štampačem ili izuzetno, ako to odobri carinarnica, u rukopisu. Ako su podaci popunjeni rukom, moraju biti pisani hemijskom olovkom i velikim štampanim slovima.
Popunjavanje JCI-a

Popunjavanje odgovarajućih Rubrika JCI za uvoz proizvoda iz člana 3 stav 2 tačke 1), 2), 3) i 4):

Rubrika 33 –Tarifna oznaka tarifnog podbroja iz tačaka 1), 2), 3) i 4);

Rubrika 38 – Neto masa- izražena u kilogramima;

Rubrika 47- Obračun dažbina – upisuje se:

• u prvu podjelu šifra 90 za oznaku dažbine poreza na kafu;
• u drugu podjelu osnovica koja predstavlja neto masu proizvoda;
• u treću podjelu porez na proizvod;
• u četvrtu podjelu iznos poreza na proizvod.

Popunjavanje odgovarajućih Rubrika JCI za uvoz proizvoda iz člana 3 stav 2 tačke 5) i 6):

Rubrika 33 –Tarifna oznaka tarifnog podbroja iz tačaka 5) i 6);
Rubrika 38 – Neto masa- izražena u kilogramima;
Rubrika 44 – Priložene isprave i dodatne informacije se popunjava:

• u prvu podjelu šifra P55
• u drugu podjelu neto masa kafe sadržana u proizvodu izražena u kilogramima

Rubrika 47- Obračun dažbina – upisuje se:

• u prvu podjelu šifra 90 za oznaku dažbine poreza na kafu;
• u drugu podjelu osnovica koja predstavlja neto masu kafe sadržane u proizvodu;
• u treću podjelu porez na proizvod;
• u četvrtu podjelu iznos poreza na proizvod.

Popunjavanje odgovarajućih Rubrika JCI za uvoz proizvoda iz člana 3 stav 2 tačka 7):

Rubrika 33 –Tarifna oznaka tarifnog podbroja iz tačke 7);

Rubrika 38 – Neto masa- izražena u kilogramima;

Rubrika 44 – Priložene isprave i dodatne informacije se popunjava:

• u prvu podjelu šifra P55
• u drugu podjelu neto masa kafe sadržana u proizvodu izražena u kilogramima
Rubrika 47- Obračun dažbina – upisuje se:

• u prvu podjelu šifra 90 za oznaku dažbine poreza na kafu;
• u drugu podjelu osnovica koja predstavlja neto masu kafe sadržane u proizvodu;
• u treću podjelu porez na proizvod;
• u četvrtu podjelu iznos poreza na proizvod.

Porez na kafu za proizvode iz tačke 7) će se obračunavati i plaćati samo ako se radi o proizvodima koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncetrate od kafe

Na osnovu člana 20 stav 2 tačka 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost iznos poreza na kafu ulazi u poresku osnovicu.

Carinarnice će deklaracije podnijete na ovaj način evidentirati u ručnom Kontrolniku.

Način uplate carinskog duga

Uplate po osnovu deklaracije,koja se ručno evidentira i ista sadrži ovu vrstu prihoda,se vrše na depozitne račune carinarnica, tj jednim nalogom za uplatu.Carinarnice će, tako ručno evidintirane deklaracije, posebno arhivirati, radi kasnijeg prenosa sredstava na evidentni račun UC.

Nakon sticanja uslova za prenos na evidentne račune i evidentne račune koji će se otvoriti u tu svrhu, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni, prenos će se vršiti sa dva naloga za uplatu i to:

- jedan za uplatu dijela JCI po osnovu poreza na kafu
- drugim nalogom uplata preostalog dijela duga

Ovo ne isključuje mogućnost korišćenja instrumenta obezbjeđenja za plaćanje carinskog duga. Mogućnost plaćanja po instrumentu obezbjeđenja pratiće carinska ispostava uvidom u finansijski modul aktivnih garancija.

Sa primjenom ovog uputstva carinarnice će početi odmah.

O ispunjenju uslova za punu primjenu Zakona o kafi, bićete blagovremeno obaviješteni.