Manja slova Veća slova RSS
>

MODERNIZACIJA UPRAVE CARINA – DOPRINOS KREIRANJU OPTIMALNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA

MODERNIZACIJA UPRAVE CARINA –  DOPRINOS KREIRANJU OPTIMALNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA
Datum objave: 25.12.2014 14:27 | Autor: G.Ć.

Ispis Štampaj stranicu


Unapređenje i pojednostavljenje carinskih postupaka zahtjeva zajednički napor svih učesnika ovih procesa. Pri tom, ne postoji jedinstveni model koji se može primijeniti u svim upravama na isti način. Na koji način će svaka država pristupiti ovom zadatku zavisi od mnogo faktora: nivoa njenog razvoja i infrastrukture, pravnog okvira, vrste i obima trgovine, ljudskih resursa i sl. Svi ovi faktori se razlikuju od zemlje do zemlje i svi su jedinstveni u svakoj carinskoj administraciji, te stoga svako razmišljanje o reformama u ovoj oblasti zahtijeva novo i jedinstveno rješenje.
GĆ
U cilju unaređenja poslovnog ambijenta i uslova za prekograničnu trgovinu, Uprava carina Crne Gore (UCCG) je usvojila koncept koji se bazirao na balansu u postizanju dva, često suprostavljena cilja: olakšavanje trgovine sa jedne stane i jačanje naplate fiskalnih obaveza i zaštite društva, javnog zdravlja, životne sredine i kulturnog nasljeđa, sa druge strane.

U namjeri da se pojednostave carinski postupci, urađena je analiza lanca snabdijevanja i detaljno mapiranje ključnih procesa i procedura u izabranom lancu, sa ciljem skraćenja vremena potrebnog za puštanje robe u slobodan promet na graničnim prelazima i unutrašnjim carinskim terminalima.
Rezultati analize pokazali su da je prosječno vrijeme carinjenja, od mometa kada carinski inspektor počne obradu dekklaracije, sljedeće:
- 4 sata i 45 minuta, u slučaju kada nema fizičkog pregleda roba,
- 5 sati i 15 minuta u slučaju fizičkog pregleda i
- 7 sati i 30 minuta u slučaju detaljnog fizičkog pregleda
Analiza rezultata ukazala je da se ovaj postupak može unaprijediti eliminisanjem praksi ručnog dodjeljivanja deklaracija u rad carinskom službeniku od strane strane šefa carinske ispostave i direktne komunikacije deklaranta i carinskog inspektora koji vodi konkretni postupak.

Odlučeno je da se ovaj postupak unaprijedi poboljšanjem postojećeg carinskog informaciong sistema (CIS), tj. razvojem novog softverskog modula i novih funkcionalnosti kojima bi evidentirana uska grla bila uklonjena, ne samo u postupku pustanja robe u slobodan promet, već i u drugim carinskih postupcima.

Nadogradnja CIS-a počela je u oktobru 2013.godine, a novi modul je pušten u rad u aprilu 2014. godine. On je omogućio da se deklaracije koje su se ranije ručno dodjljivale u rad, sada automatski dodeljuju određenom šalteru u datoj carinskoj ispostavi a zatim se, na bazi slučajnog izbora, dodjeljuju carinskim službenicima koji su nadležni za dati šalter. Novi softver je takođe omogućio da se komunikacija sa deklarantima o statusu njihove deklaracije odvija elektronskim putem tokom čitavog trajanja postupka. Ova razmjena informacija obuhvata sve značajne poruke u toku obrade deklaracije, kao što su: obavještenje o dodijeljenom šalteru, dobijenom registracionom broju deklaracije i referentnom broju za plaćanje, eventualnom pregledu robe, kao i obavještenje o okončanju postupka.

U junu 2014., urađeno je nova analiza vremena obrade deklaracije kako bi se procijenio uticaj poboljšanja procedura. Rezulati su jasno pokazali da je postignuta značajna ušteda vremena, te da je prosječno vrijeme carinjenja:

- 2 sata i 47 minuta , u slučaju kada nema fizičkog pregleda roba,
- 3 sata i 30 minuta u slučaju fizičkog pregleda i
- 7 sati u slučaju detaljnog fizičkog pregleda pošiljke.

Shodno ovim rezultatima, prosječno vrijeme carinjnja u slučaju kada se ne vrši fizički pregled robe skraćeno je za značajnih 45%, u slučaju fizičkog pregleda robe za 36% a u slučaju kada se obavlja detaljan fizički pregled za 5%.

Pored toga, novi modul je ojačao mogućnost Uprave carina da mjeri učinak i realizuje svoju kontrolnu funkciju. On, naime, sadrži elektronsku еvidеnciju koja bilježi sve promjene vezane za konketnu deklaraciju, uključijući i vrijeme kada je do odnosne promjene došlo. Naime, svaka aktivnost, preduzeta od strane bilo kojeg službenika u vezi sa obradom svake pojedine deklaracije je evidentirana, a samim tim se može i adekvatno nadzirati. Ova nova monitoring mogućnost je veoma bitan alat u jačanju transparentnosti i borbi protiv korupcije.

Drugi prioritet Uprave carina bio je olakšanje i ubrzanje protoka legitimne trgovine uz minimum intervencija potrebnih za realizaciju zastitne uloge carine. Da bi očuvala tu potrebnu ravnotežu, UCCG je unaprijedila sofisticirane tehnike upravljanja rizikom, koje omogućavaju da se identifikuju visoko-rizične pošiljke.

I u ovom slučaju, informacione tehnologije su odigrale značajnu ulogu. U martu 2013. godine instaliran je novi elektronski sistem upravljanja rizikom (RMS). Cilj je bio da se analiza rizika sprovede brzo i efikasno, kako bi se u što većoj mjeri smanjilo vrijeme zadržavanja robe na carinskim terminalima, te prateći troškovi koji po tom osnovu opterećuju privredu.
Stoga se, uporedo sa razvojem novog informacionog rješenja, pristupilo i sveobuhvatnoj evaluaciji postojećih profila rizika, sa posebnim akcentom na profile za akcizne robe.

Dakle, paralelno sa razvojem novih informacionih rješenja, UCCG je započela sa sveobuhvatnim preispitivanjima postojećih profila rizika, sa naglaskom na akcizne proizvode. Od svih carinskih odjeljenja prikupljene su informacije, relevantne za procjenu rizika, kao i konkretne preporuke za unapređenje sistema. Razvijene su standardne tabele vjerovatnoće i posljedica što je omogućilo da se izvrši adekvatna analiza i shodno tome, evaluacija i tretman ustanovljenih rizika. Informacije su, takođe, prkupljene od domaćih i međunarodnih izvora, uključujući tu i ostale državne granične organe, strane carinske administracije i međunarodne organizacije poput: Svjetske carinske organizacije, OLAF-a, EUROPOL-a, INTERPOL-a, SELEC-a itd.
Ova inicijativa je implementirana u praksi, što je rezultiralo značajnim smanjenjem broja fizičkih pregleda akciznih roba, sa prethodnih 100% na cca 25%.

Podaci obrađeni na kvartalnom nivou pokazuju da je ukupno vrijeme zadržavanja pošiljki sa akciznim robama smanjeno za gotovo 50%.

GĆ


Pomenuta unapređenje postupka carinjenja roba i unapređenje sistema upravljanja rizikom sa stanovišta poslovne zajednice omogućila su sljedeće benefite:

- Skraćenje vremena potrebnog za pustanje robe u slobodan promet,
- Smanjen broj fizičkih kontola što, takođe, rezultira kraćim rokovima zadržavanja pošiljki na graničnim prelazima i carinskim terminalima,
- Smanjenje transakcionih troškova uvoznika i špeditera.

Uprava carina je u potpunosti posvećena saradnji sa poslovnom zajednicom i održava redovne konsultacije sa privatnim sektorom. Ona razmatra relevantne sugestije poslovne zajednice i, u skladu sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom, kontinuirano razvija efikasnost i kvalitet svog rada, uključujući i dalju nadogradnju svog informacionog sistema i automatizaciju carinskih procedura.

Trenutno je u toku novo unapređenje postojećih informacionih rješenja kako bi se obezbijedila elektronska podrška pojednostavljenim postupcima deklarisanja robe na osnovu knjigovodstvenih zapisa, čime će se omogućiti elektronsko praćenje pojednostavljenih postupaka, te dodatno ubrzati protok roba, smanjiti troškovi i rasteretiti carinski terminali.