Manja slova Veća slova RSSCarinske informacije

28.11.2019.

OBAVJEŠTENJE: O polaganju drugog stručnog ispita u oblasti carinskih poslova

Polaganje drugog stručnog ispita u oblasti carinskih poslova – za III, IV, V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja - pisani test iz predmeta Carinski sistem i postupak / Osnovi carinskog sistema i postupka, održaće se 20. januara 2020.godine, sa početkom u 12:00h, u prostorijama Centra za obuku carinskih službenika – PJ Carinarnica Podgorica.

06.11.2019.

Smjernice o jedinstvenoj implementaciji pune kumulacije i povraćaja carine među članicama CEFTA-e

Kao dodatak Obavještenju o početku primjene Odluke br.3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta, kojom je u međusobnoj trgovini između CEFTA strana uvedena puna kumulacija i ukinuta zabrana povraćaja carina..

30.10.2019.

Koncept ovlašćenog privrednog subjekta (AEO)

Koncept ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) zasniva se na partnerstvu između carinskih organa i privrednih subjekata koje je uvela Svjetska carinska organizacija (WCO). Privredni subjekti koji ispunjavaju široki spektar kriterijuma, na dobrovoljnoj osnovi blisko sarađuju sa carinskim organima kako bi ostvarili zajednički cilj - sigurnost lanca snabdijevanja.

30.10.2019.

STO online portal „Olakšan pristup pravilima o porijeklu“

Svjetska trgovinska organizacija (STO) kreirala je online portal „Olakšan pristup pravilima o porijeklu“ preko koga se zainteresovane strane mogu informisati o pravilima porijekla i dokumentaciji neophodnoj prilikom uvoza robe u druge države članice STO.

15.10.2019.

OBAVJEŠTENJE - Primjena Regionalne konvencije o Pan-Euro- Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe

U Službenom listu Evropske Unije serije C broj 333 od 04.10.2019.g., objavljeno je Obavještenje Evropske komisije o primjeni dijagonalne kumulacije porijekla, shodno članu 3 Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe ("Sl.list CG-Međunarodni ugovori", br.7/12).

26.09.2019.

OBAVJEŠTENJE - Zaštita prava intelektualne svojine- trgovina putem interneta

Posljednjih godina primjetan je trend da se robe poznatih brendova (žigova) sve više naručuju putem interneta posredstvom neoficijelnih sajtova i društvenih mreža i šalju posredstvom pošte ili brzih pošta.

19.09.2019.

OBAVJEŠTENJE ZA UVOZNIKE – Prihvatanje dokaza o preferencijalnom porijeklu za robu turskog/srpskog preferencijalnog poijekla koja se uvozi iz R. Srbije

Carinska administracija Srbije je, počev od 01.07.2019.g. prestala da izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 serije C ( sa napomenom u rubrici 7 "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied"), koje je propisano Aneksom 4 Sporazuma CEFTA 2006, za robu turskog preferencijalnog porijekla, kao i za robu srpskog preferencijalnog porijekla dobijene kumulacijom sa materijalima porijeklom iz Turske

05.08.2019.

OBAVJEŠTENJE - Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju proizvoda koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

U „Službenom listu Crne Gore“, broj 43 od 31.jula 2019.godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV-a, koji stupa na snagu 8.avgusta(četvrtak) 2019.godine.

02.07.2019.

OBAVJEŠTENJE - Početak primjene Odluke br.3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta

Obavještavate se da je Odlukom Zajedničkog komiteta Centraloevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini broj 3/2015 u trgovini izmedju CEFTA strana uveden novi oblik kumulacije, odnosno puna kumulacija i ukinuta zabrana povraćaja dažbina. Odluka je derogacija u odnosu na Prilog I PEM Konvencije, koja još ne sadrži institut pune kumulacije niti ukidanje zabrane povraćaja dažbina. Revizija PEM Konvencije, koja je u toku, obuhvatiće uvođenje ova dva instituta o čemu će carinarnice biti blagovremeno obaviještene.

14.06.2019.

Obavještenje o primjeni Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe

Primjena Regionalne konvencije o Pan-Euro- Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe