Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Dan carinske službe - 18.oktobar

Saopštenje: Dan carinske službe - 18.oktobar
Datum objave: 18.10.2017 12:42 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


Uprava carina Crne Gore svečano je obilježila Dan carinske službe - 18.oktobar

Čestitajući Dan carinske službe - 18.oktobar svim zaposlenima u Upravi carina direktor Vladan Joković je kazao:

„Crnogorska Uprava carina na prvoj je liniji u borbi protiv krijumčarenja roba,  carinskih prevara, terorizma, organizovanog kriminala uz najveće moguće olakšanje legalne trgovine. Zaštita naših gradjana i prosperitet naših preduzeća u fokusu su aktivnosti Uprave carina.

Modernizacija ukupnih kapaciteta, izgradnja nove administrativne kulture, profesionalizovani administrativni i operativni kadar imperativ su u ovoj zahtjevnoj fazi razvoja Uprave carina.“

Na današnjem Kolegijumu Direktora Uprave carina dodijeljene su pohvale najboljim službenicima, za izuzetan doprinos u radu carinske službe u protekloj godini.

 MBŠ

Nagradjeni su:

  1. Marina Stojović – samostalna referentica u Sektoru za carinsko – pravne poslove

MBŠ

  1. Radoje Novosel – samostalni savjetnik II, vodeći projektant u Odsjeku za razvoj carinsko–informacionog sistema i statistiku - Sektor za carinsko-informacioni sistem i naplatu prihoda

MBŠ

  1. Žarko Đukanović – načelnik Odsjeka za zaštitu na radu i unapređenje radnog ambijenta – Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim resursima

MBŠ

  1. Rade Lazović – načelnik Odsjeka za obavještajni rad – Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu

MBŠ

  1. Dragana Šibalić – načelnica Odjeljenja za razvoj

MBŠ

  1. Mirko Đurović –carinski inspektor u Carinskoj ispostavi Nikšić – PJ Carinarnica Podgorica

MBŠ

  1. Nataša Zec – šefica carinske ispostave za carinsko – upravne poslove – PJ Carinarnica Bar

MBŠ

  1. Đuro Matijević – carinski inspektor u Carinskoj ispostavi Aerodrom Tivat – PJ Carinanrica Kotor

MBŠ

  1. Radomir Đurović – šef Carinske ispostave Pljevlja – PJ Carinarnica Bijelo Polje

MBŠ

   

Naplata veća za više od 70 miliona eura

U prvih devet mjeseci 2017. godine zabilježen je rast naplate prihoda za koje je zadužena Uprava carina za 15,98%. U periodu januar – septembar 2017.godine Uprava carina je naplatila 513.803.590,96 eura, ili 70.806.392 eura više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Naplata PDV-a pri uvozu je ostvarena u iznosu  319.292.336,20eura, što je za 13,77% u odnosu na prošlu godinu.

Akciza je naplaćeno 165.367.045,35 eura što je za 21,49% više u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine.

Prihodi po osnovu carine zabilježili su rast od 3,22%, naplaćeno je 19.081.391,75 eura.

Takodje, u 2017. godini ostvareni su izvanredni rezultati u borbi protiv krijumčarenja narkotika. U 33 slučaja, službenici Uprave carina oduzeli su 386,8 kg skanka, 17,23 kg heroina, 18,225 litara hašišovog ulja 0,12 kg hašiša i 0,5 kg kokaina.

Uprava carina je u saradnji sa partnerskim službama iz EU po prvi put u svom radu sprovela kontrolisanu isporuku određene robe, koja je rezultirala punim uspjehom.

Unaprijedjena tehnička opremljenost

Imajući u vidu ulogu carinske službe u obezbjeđivanju zaštite  i sigurnosti carinskog područja Crne Gore kao i zaštite i sigurnosti  građana, Uprava carina usmjerava veliki dio aktivnosti na unapređenje tehničke opremljenosti službe.

U protekloj godini  značajno je  unaprijeđena  tehnička opremljenost carinske službe kroz podršku iz sredstava EU IPA II kroz Projekat »Podrška implementaciji  Strategije integrisanog upravljanja granicom«, u okviru kojeg je unaprijeđeno funkcionisanje Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu Uprave carina, nabavkom specijalne opreme za vršenje neinvazivnih pregleda (X Ray mobilni skener), terenskih vozila,  informatičke opreme i informacionih aplikacija  za carinski  nadzor. U toku je i javni tender za nabavku laboratorijske opreme za vršenje analiza mineralnih ulja  u  cilju  sprečavanja ilegalnog prometa ove vrste akciznih proizvoda, carinskih prevara i svih oblika ilegalnih aktivnosti.

 

Pored navedenog značajna je  donacija  Carinske službe Velike Britanije (HMRC) za opremanje mobilnih timova Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja.

Takođe, u  okviru podrške Vlade Sjedinjenih Američkih Država kroz Program EXBS, carinskoj službi donirana je oprema za efikasnije vršenje kontrolne funkcije na granici:  kao što je  skener za kontrolu u putničkom prometu,  fibroskopi, videoskopi, pejdžeri, setovi za otkrivanje krijumčarene robe i ostala oprema za pregled i pretres vozila.

Ova  oprema doprinosi postizanju  značajnih  rezultata u oblasti suzbijanja krijumčarenja, borbi protiv sive ekonomije, borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala kao i suzbijanju korupcije.

U korak sa EU standardima

Svjesni zahtjeva koji su postavljeni pred carinskom službom u procesu EU integracija Crne Gore, Uprava carina u kontinuitetu sprovodi sve potrebne aktivnosti u cilju usklađivanja zakonodavstva sa EU zakonodavstvom, jačanja administrativnih kapaciteta i implementacije IT sistema u cilju postizanja interoperabilnosti i interkonektivnosti sa carinskim službama zemalja EU.

Prepoznati su uspjesi u procesu modernizacije carinske službe, koje je Uprava carina ostvarila samostalno, u partnerstvu Crne Gore i EU, sa drugim međunarodnim institucijama i organizacijama, kao i kroz bilateralni vid saradnje sa evropskim partnerskim službama. Modernizacija se odvija   kroz razne vidove podrške  kao što su Instrument predpristupne podrške IPA, Svjetske carinske organizacije,  projekti Svjetske banke, GIZ-a, Programa EXBS-a,  Program EU CUSTOMS 2020,  tehnička podrška TAIEX i donacije evropskih partnerskih službi.

Uprava carina je fokusirana na obezbjeđivanje unaprijeđenog carinskog servisa i jačanje organizacije koja radi pravično, otvoreno i u partnerstvu sa lokalnom poslovnom i trgovinskom zajednicom, kao cjelinom, kao i sa javnošću uopšte. 

Radi ubrzanja carinskih procedura i olakšanja spoljne trgovine, Uprava carina konstantno radi na primjeni mjera trgovinskih olakšica, pa je u tom cilju uvela elektronsko praćenje pojednostavljenih postupaka, čime se privrednicima koji poštuju propise i koji su pouzdani partneri, omogućava da koriste zakonom propisane benefite, koji se ogledaju u smanjenju troškova i vremena potrebnog za carinjenje robe.

Nastavkom implementacije mjera ekonomske politike u TARICG bazu, koja je dostupna na sajtu Uprave carina, dodatno je omogućeno poslovnoj zajednici da na jednom mjestu pronađe informacije o zahtjevima nadležnih organa u vezi sa ispunjavanjem uslova za sprovođenje carinskog postupka za robu. Isto tako, daljim jačanjem saradnje sa drugim državnim organima i razmjenom informacija stvoreni su uslovi da privredna zajednica u svakom konkretnom slučaju zna šta su zahtjevi koje moraju ispuniti kako bi siguran i bezbjedan proizvod bio stavljen u promet. 

U toku je implementacija Projekta “Prethodna obrada za ekspresne pošiljke”, kao privatno-javnog partnerstva Uprave carina, DHL Ekspresa i Njemačke kancelarije za Međunarodnu pomoć - GIZ. Projekat ima za cilj uspostavljanje EU prakse za postupanje sa ekspresnim pošiljkama. Krajnji rezultat će biti elektronska razmjena podataka između DHL-a i Uprave carina o prispijeću ekspresnih pošiljki, na osnovu koje će UC vršiti carinski nadzor na efikasniji način, sprovođenjem carinskih postupaka na  brži i sigurniji način, odnosno  povećanjem broja puštenih ekspresnih pošiljki u roku od 1 sata od dolaska robe, sa trenutnih 25% na 65%."

Takođe, u toku je procedura za objavljivanje tendera  za  najvažniji i najzahtjevniji projekat za carinsku službu tj. projekat implementacije novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema tzv. NCTS.

Uprava carina funkcioniše u sve složenijim uslovima, koje karakteriše rastući prekogranični protok roba, vozila i putnika. U takvim okolnostima, Uprava carina mora biti u mogućnosti da se prilagodi, kontroliše i upravlja rizicima na našoj granici koji su povezani sa rastućom međunarodnom trgovinom. Kako sve više roba i ljudi prelazi preko međunarodnih granica, mogućnost krijumčarenja i drugih oblika nezakonitih aktivnosti se takođe povećava. Kroz kontrole i prisutnost na granici, službenici Uprave carina su prva linija odbrane protiv ulaska roba u našu zemlju koje prijete sigurnosti i dobrobiti našeg društva. Pored fiskalnih, takve prijetnje se odnose na razne oblike organizovanog kriminala i terorizma, droge, opasnosti za životnu sredinu, sigurnost hrane, bolesti i zdravstvenih prijetnji za biljke i životinje.

Uprava carina sprovodi sve neophodne aktivnosti u cilju ostvarivanja svoje bezbjednosne i zaštitne funkcije.

U prethodnoj godini ostvaren je značajan napredak u razvoju Sistema za upravljanje rizikom, kroz uvođenje novih informatičkih aplikacija za podršku rada sistema.  Implementiran je projekat RUR (Registar upravljanja rizikom), koji omogućava da se sve aktivnosti u sistemu evidentiraju i sprovode kroz informatičku aplikaciju. Stvorena je elektronska baza podataka o svim rezultatima kontrola Uprave carina, kojoj pristupaju svi carinski službenici.

Projekat uvođenja novog Inspection Raport-a, koji je u završnoj fazi omogućiće našoj službi potpunu usklađenost sa zahtjevima EU koji se odnosi na obim i kvalitet podataka za analizu rizika.

Ostvaren je napredak u jačanju funkcionalnosti Sistematske elektronske razmjene podataka-SEED Sistem, koji se ogleda u uvođenju modula za evidenciju prenosa gotovog novca preko granice, povraćaja PDV-a i ATA karneta.